e-Serbest Meslek Makbuzuna Geçiş

Güncelleme tarihi: 30 Mar 2020Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır. Serbest meslek faaliyetini mutat meslek halinde ifa edenler, serbest meslek erbabıdır. Avukat, doktor, diş hekimi, veteriner hekim, mimar, mühendis, müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir, danışman, ressam, yazar, bestekar, kimyager, noter, öğretmen, artist, menajer, senarist, yönetmen, ebe, sünnetçi, arzuhalci, rehber ve sağlık memuru vb. kişiler serbest meslek erbabıdır.


Serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını müvekkile/müşteriye vermek, müvekkil/müşteri de bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetindedir. e-Serbest Meslek Makbuzu, yeni bir belge türü olmayıp kağıt ortamdaki “Serbest

Meslek Makbuzu” ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.


01.02.2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam etmekte olan serbest meslek erbapları 01.06.2020 tarihine,

01.02.2020 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren faaliyete başlayacak olan serbest meslek erbapları ise işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna kadar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeleri zorunludur. E-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasından GİB Portal Yöntemi, Özel Entegratör Yöntemi ve Doğrudan Entegrasyon Yöntemiyle yararlanılabilir.


Erkan Akgün

Mali Müşavir

KAYNAKÇA

1. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

2. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

3. 509 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği